श्री. नारायण केरुजी वाजे

संस्थापक

श्री. रघुनाथ धोडुजी वारुंगसे

व्हा. चेअरमन

श्री. भिमाजी रामभाऊ चव्हाण

सेक्रेटरी

श्री.भाऊराव भागुजी वारुंगसे

विश्र्वस्त

श्री. सुरेश माधवराव वारुंगसे

विश्र्वस्त

श्री. रामनाथ मुरलीधर भालेराव

विश्र्वस्त

श्री. बाजीराव भाऊराव माळी

विश्र्वस्त

श्री. बाबुराव गणपत वाजे

विश्र्वस्त

श्री. श्रीपत मारुती वारुंगसे

विश्र्वस्त

श्री. विठ्ठल बाळाजी वामने

विश्र्वस्त

श्री. विठ्ठल गंगाधर ढोली

विश्र्वस्त

श्री. अरुण नामदेव वारुंगसे

विश्र्वस्त

श्री. शंकर मारुती वामने

विश्र्वस्त

श्री. विजय दादा वाजे

विश्र्वस्त

श्री. प्रविण प्रकाश भट

विश्र्वस्त

श्री. शरद मुरलीधर माळी

विश्र्वस्त

श्री. नामदेव चिमाजी मुजगुडे

विश्र्वस्त

श्री. पोपट रामचंद्र ढोली

विश्र्वस्त